Tingimused

Tingimused

Kehtivad alates 27.09.2021

Lepingu sõlmimine:

1.1 Registreerumine teenusele toimub telefoni (+372 503 7356), e-maili (sandra.joa@mail.ee/sandrajoa2@gmail.com) teel või kohapeal (Koidu 70, Tallinn).

1.2 Kliendi registreerimisel teenuse osutamiseks loetakse Asutuse (Sandra OÜ) ja Kliendi vahel sõlmituks teenuse osutamise suuline või kirjalik leping. Teenuse osutamise lepingu alusel on Kliendil õigus saada teenust registreeritud ajal, kui teenuse osutamine on võimalik ja kui ei esine teenuse osutamist takistavad/välistavad asjaolusid;

1.3 Teenuse osutamise lepingu moodustavad käesolevad üldtingimused, Kliendiga suuliselt või kirjalikult sõlmitud leping

Teenusele registreerimisega nõustub Klient järgima teenuse osutamise tingimusi:

2.1. Klient peab talle osutatava teenuse eest tasuma vastavalt Asutuses kehtestatud hinnakirjale.

2.2. Teenuse osutamiseks vastava tervisliku seisundi eest vastutab Klient. 

2.3 Asutusel on õigus nõuda Kliendilt tasulise teenuse eest mõistlikus ulatuses ettemaksu. Asutusel on õigus hinnakirja muuta. Hinnakirja muutmisel kehtib Kliendile teenuse hind teenusele registreerimise hetkel. 

2.4 Kui Klient jätab teenusele ilmumata ja ei tühista visiiti hiljemalt 24 tundi enne kokkulepitud aega, kuulub Kliendi poolt tasumisele 50% teenuse hinnast. Mida varem Klient mittetulemisest ette teatab, seda tõenäolisemalt saab Asutus samal vastuvõtuajal aidata teist Klienti. Kui Klient hilineb teenusele kuni 15 minutit, lüheneb selle aja võrra teenuse kestvus ja tasuda tuleb täishind. Hilinemisel enam kui 15 minutit on Asutusel õigus teenuse osutamisest loobuda ja tasuda tuleb täishind. Juhul, kui Klient viivitab tasumisega, on Asutusel õigus nõuda viivist 0,1% päevas tasumata summalt iga viivitatud päeva eest kuni summa täieliku tasumiseni. Asutusel on õigus loovutada nõuded Kliendi vastu inkassoteenust osutavale ettevõttele.

2.5. Asutusel on õigus keelduda Kliendile teenuse osutamisest s.h teenuse osutamisele registreerimisest, kui klient ei ole tasunud ettenähtud summasid s.h Kliendil on võlgnevus teenuse osutaja ees või teenuse osutamine on vastuolus lepingu üldtingimustega või esinevad muud õigusaktides sätestatud asjaolud.

Isikuandmete töötlemine:

3.1 Asutus töötleb ja säilitab Klientide isikuandmeid üksnes kindlaksmääratud eesmärkidel kehtiva õiguse alusel.

Kaebused:

4.1 Kui Kliendi ja Asutuse vahel tekib seoses teenuse osutamisega erimeelsus, siis lahendatakse see läbirääkimiste teel ja ilma kolmandaid isikuid kaasamata. Kui kokkuleppe saavutamine ei õnnestu, lahendatakse vaidlus Tallinnas, Harju Maakohtus, Eesti Vabariigi õiguse alusel.